Pytanie:
Czy z subwencji oświatowej można sfinansować szkolenie podnoszące kwalifikacje pracowników przedszkola niepublicznego? Pracownicy przed szkoleniem posiadają kwalifikacje do pracy w przedszkolu.

Odpowiedź:
Z dotacji można pokryć wydatki na szkolenie kadry pedagogicznej, ale wyłącznie w zakresie zadań wychowawczych lub opiekuńczych placówki oświatowej.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., niepubliczne przedszkola, które nie stanowią przedszkoli specjalnych, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z zastrzeżeniem że kwota na ucznia niepełnosprawnego przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Zasady wydatkowania dotacji ustawodawca określił w sposób szczegółowy w art. 90 ust. 3d u.s.o., wskazując, że dotacje przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. W ramach przedstawionego zakresu przedmiotowego, dotację można przeznaczyć na:

1. pokrycie wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, w tym na:

2. wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego,

3. sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe,

- z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,

4. zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących:

5. książki i inne zbiory biblioteczne,

6. środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach, przedszkolach i placówkach,

7. sprzęt sportowy i rekreacyjny,

8. meble,

9. pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.

Ustalenie czy koszty szkoleń podnoszących kwalifikacje nauczycieli mogą zostać pokryte z przyznanej dotacji uzależnione jest od przedmiotu tych szkoleń. Zgodnie bowiem z orzecznictwem sądów administracyjnych, z dotacji można pokryć wydatki na szkolenie kadry pedagogicznej, ale wyłącznie w zakresie zadań wychowawczych lub opiekuńczych placówki oświatowej (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6.05.2016 r. sygn. II GSK 2876/14).

Jeśli jednak szkolenia będą dotyczyć kwestii wykraczających poza podstawowe zadania przedszkola, jakimi jest zapewnienie wychowania i opieki jego uczniów, a będą przykładowo obejmować tematykę związaną z zarządzaniem, obsługą administracyjną czy też finansową przedszkola, to finansowanie tych wydatków z dotacji stanowić będzie, na podstawie art. 252 ust. 1 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych wykorzystanie dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem i powstanie obowiązku jej zwrotu w tej części. 

LEX Prawo Oświatowe
Artykuł pochodzi z programu LEX Prawo Oświatowe
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami