Odpowiedź:
Wynagrodzenie kierownika OPS powinno być określone na podstawie regulaminu wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych gminy, określonym zarządzeniem wójta/burmistrza/prezydenta miasta, gdyż to on jest pracodawcą wobec kierownika OPS.

Dodatek specjalny i nagrodę pracownik OPS, otrzymuje na podstawie i zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym w OPS i wprowadzonym przez kierownika OPS. W konsekwencji, pismo informujące pracownika OPS o nagrodzie czy przyznaniu dodatku specjalnego, powinno być opatrzone sygnaturą wewnętrzną obowiązującą w ramach OPS.

Uzasadnienie:

Należy zauważyć, iż wprowadzenie regulaminu wynagradzania, jest obowiązkiem pracodawcy. W tym kontekście, trzeba zauważyć, iż kierownik OPS jest pracodawcą (wykonuje czynności z zakresu prawa pracy) wobec wszystkich pracowników OPS, natomiast pracodawcą kierownika OPS jest wójt/burmistrz/prezydent miasta. W konsekwencji, kierownik OPS jako pracodawca wszystkich pracowników OPS, określa regulamin wynagradzania obowiązujący tych pracowników, natomiast wójt/burmistrz/prezydent miasta, jako pracodawca kierownika OPS, określa regulamin wynagradzania obowiązujący kierownika OPS. Najczęściej wójt/burmistrz/prezydent miasta wprowadza regulamin wynagradzania jednolity dla kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

Potwierdzeniem powyższego, jest treść art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w którym wskazano, iż wójt/burmistrz/prezydent miasta określa w drodze zarządzenia maksymalne wynagrodzenie kierowników gminnych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Odnosząc się natomiast do kwestii podstawy prawnej przyznania dodatku specjalnego lub nagrody pracownikowi OPS, należy stwierdzić, iż bez wątpienia taką podstawę może stanowić wyłącznie regulamin wynagradzania obowiązujący w OPS, ustanowiony przez kierownika OPS, gdyż jak wyżej wskazano, to on jest pracodawcą dla pracowników OPS. W konsekwencji, pismo informujące pracownika o przyznaniu mu dodatku specjalnego lub nagrody, powinno zawierać sygnaturę wewnętrzną obowiązującą w ramach danego OPS (JRWA OPS).

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów