Starostowie będą mogli zezwalać na budowę urządzeń przesyłowych na prywatnych terenach nawet wbrew woli ich właścicieli.

9 sierpnia do podpisu Prezydenta została przekazana nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z nią starosta będzie mógł ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. Będzie to możliwe, nawet jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyrazi na to zgody. Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Obowiązujące na ten czas studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz plany zagospodarowania przestrzennego województw zachowają moc. Z kolei do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu lub studium, a postępowanie nie zostało zakończone do dnia wejścia w życie nowych przepisów, będą stosowane przepisy obowiązujące dzisiaj.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 18 sierpnia 2010 r.