Rodziny, które zostały poszkodowane w wyniku zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej, będą wypełniać skróconą wersję rodzinnego wywiadu środowiskowego. Będzie to pięciostronicowy druk, na podstawie którego gmina wyda decyzję o przyznaniu wsparcia. Przyjęcie takiej formy wywiadu ma m.in. uprościć procedurę przyznania zasiłku.

Ośrodek pomocy społecznej oraz powiatowe centrum pomocy rodzinie, które zajmują się przyznawaniem świadczeń przewidzianych w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) muszą przed wydaniem decyzji o ich przyznaniu przeprowadzić rodzinny wywiad środowiskowy. Służy on sprawdzeniu, czy składająca wniosek osoba spełnia warunki przyznania pomocy określone w przepisach ustawy. Rodzinny wywiad środowiskowy jest przeprowadzany według wzoru. Zmienione druki zostały właśnie wprowadzone w nowym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 stycznia 2011 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. nr 27, poz. 138). Do rozporządzenia dotyczącego rodzinnego wywiadu środowiskowego dołączone są trzy załączniki. Pierwszy z nich dzieli się na 10 części, w każdej z nich są określone druki wywiadu stosowane w zależności od rodzaju pomocy, o który osoba lub rodzina się ubiega. Załącznik nr 2 zawiera wzór legitymacji pracownika socjalnego, a załącznik nr 3 określa wzór oświadczenia majątkowego, które musi złożyć osoba ubiegająca się o pomoc. W porównaniu do poprzedniego rozporządzenia wśród druków załącznika nr 1 nie ma wzoru niebieskiej karty wypełnianej przez pracownika socjalnego w przypadku stosowania przemocy w rodzinie. Niebieska karta będzie jednak dalej stosowana, ale jej procedura oraz wzór formularza będą określone w odrębnym rozporządzeniu.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 22 lutego 2011 r.