Przykładem obrazującym kłopoty w zastosowaniu reguł Wytycznych są zakupy, które z założenia mogą być zrealizowane tylko u jednego wykonawcy. Takimi zakupami są np. świadczenia nabywane w ramach działań promocyjnych. Działania promocyjne zakładają np. udział w wydarzeniach skupiających interesariuszy Regionalnych Programów Operacyjnych.

Do rzadkości nie należą sytuacje, w których organizatorem imprezy podczas której wskazane było przeprowadzenie działań promocyjnych, jest wyłącznie jeden podmiot. Przykładem tego typu wydarzeń mogą być targi, spotkania branżowe, imprezy sportowe, imprezy kulturalne, nad którymi pieczę i organizację sprawuje jeden podmiot. Instytucje pragnące zareklamować siebie bądź realizowane działania podczas takich imprez, nie mogą na nich zafunkcjonować nie uiszczając stosownej opłaty na rzecz organizatora wydarzenia. Przy tego rodzaju wydatkach, poszukiwanie wykonawcy w zgodzie z zasadą konkurencyjności, o jakiej stanowi pkt 6.5.3 Wytycznych wydaje się co najmniej nieracjonalne.

Tymczasem Wytyczne nie przewidują jakichkolwiek wyjątków od stosowania zasady konkurencyjności dla wydatków niższych niż próg określony art. 4 pkt 8 ustawy p.z.p. Każdy wydatek wymaga w tym przypadku upublicznienia zapytania ofertowego na stronie www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/ lub innej stronie zamawiającego przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych. Każde zapytanie ofertowe wymaga przygotowania przy uwzględnieniu opisania przedmiotu zamówienia według reguł obowiązujących w postępowaniu prowadzonym w oparciu o przepisy p.z.p. Podobne wymogi dotyczą regulacji w zakresie warunków zamówienia, kryteriów oceny ofert, treści umów itp.

Wymagania Wytycznych nie uwzględniają więc specyfiki niektórych rodzajów zakupów i mogą zmuszać do prowadzenia sztucznie konkurencyjnych procedur w sytuacjach, gdy na rynku danego świadczenia nie można zebrać konkurencyjnych ofert. Co istotne, tego typu problemy dotyczą wydatków o stosunkowo niewielkiej wartości, tj. do 30.000 euro, które z założenia powinny być realizowane w uproszczonych formułach, a nie w sposób zbliżony do rygorów właściwych dla zakupów prowadzonych powyżej przywołanego progu.