Jeden z mieszkańców wniósł do sądu administracyjnego skargę na bezzasadne wystawienie przez gminę faktury VAT. Faktura dokumentowała nabycie przez niego prawa własności nieruchomości.

WSA odrzucił skargę.

Sąd przypomniał, iż kontrola przestrzegania prawa sprawowana przez sądy administracyjne ma charakter ograniczony.

Zdaniem sądu wystawienie przez gminę faktury VAT nie stanowi aktu administracji publicznej, w sposób władczy rozstrzygającego o prawach lub obowiązkach obywatela i w związku z tym nie podlega kognicji sądu administracyjnego.

Akty lub czynności z zakresu administracji publicznej, dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 270), muszą spełniać m.in. następujące przesłanki: są podejmowane w sprawach indywidualnych, muszą mieć charakter publicznoprawny, dotyczą uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Wystawienie faktury nie spełnia powyższych warunków, co przesądza o niezaskarżalności tej czynności – wyjaśnił sąd.

Na podstawie:
Postanowienie WSA w Gdańsku z 17 lipca 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 1023/15, nieprawomocne