W dniu 24 kwietnia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołania złożone od rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na usługi budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim – podprojekt e-Turystyka wraz z Systemem Informacji Przestrzennej SIP”.

Wyrok zamyka etap kontraktowania usługi, który rozpoczął się wszczęciem przetargu nieograniczonego jeszcze we wrześniu 2013 r. W prowadzonym postępowaniu odwołania były składane pięciokrotnie. W jednym przypadku odwołanie zostało uwzględnione, co skutkowało zmianą treści SIWZ. Pozostałe odwołania zostały oddalone. Zwycięzcą przetargu zostało Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "OPEGIEKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu.

Wykonawca będzie realizował projekt polegający na usłudze budowy, wdrożenia i dostosowania systemów informatycznych w ramach projektu „e-Administracja i e-Turystyka w województwie zachodniopomorskim” wraz z niezbędnymi licencjami, instalacją, konfiguracją, uruchomieniem, integracją, migracją danych, dostosowaniem do wymagań zamawiającego oraz szkoleniami i serwisem.

Zastosowane rozwiązania mają pozwolić na swobodną wymianę informacji niezależnie od platformy narzędziowej, a także wypracowanie mechanizmów pozwalających na współdziałanie (interoperacyjność) zasobów danych przestrzennych jak i dostęp do nich przez wielu użytkowników i instytucji. Produkt będący wynikiem realizacji usługi będzie zgodny ze Strategią Informatyzacji w Polsce do roku 2013 oraz Kierunkami Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do roku 2020.