Przedmiotem przetargu była obsługa polegająca na sprzątaniu budynków. Różnice cenowe pomiędzy ofertą wykonawcy a innych uczestników postępowania wahały się, w zależności od części zamówienia, od 28% do 50%. Zamawiający w efekcie wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień dot. rażąco niskiej ceny. Wykonawca złożył przedmiotowe wyjaśnienia, co skutkowało wyborem przez zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej. Jednakże, w opinii innego uczestnika postępowania sporządzone zostały w sposób zbyt ogólny. Skutkiem tego wniesione zostało odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.

Zarzut rażąco niskiej ceny powszechnie stosowany >>>

Odwołujący podnosił, iż postępowanie zostało przeprowadzone w sposób nieprawidłowy. Prawidłową czynnością było co prawda wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny, jednak wyjaśnienia sformułowane przez wykonawcę nie były wystarczające. Wskazał, iż z art. 90 ust. 2 p.z.p., na wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, iż oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Zdaniem odwołującego nie doszło do udowodnienia tego faktu. Powołując się na utrwalone orzecznictwo KIO wskazał, iż wykonawca wezwany do złożenia wyjaśnień w zakresie zaoferowanej ceny powinien mieć na uwadze ich doniosły charakter. Jeśli sporządzone zostały w sposób zbyt ogólny i nie uzasadniają wysokości zaoferowanej ceny, to oferta wykonawcy musi zostać odrzucona. W szczególności wykazane powinny zostać czynniki, które spowodowały możliwość obniżenia ceny. Natomiast wykonawca do każdej z części zamówienia złożył wyjaśnienia o jednakowej treści oraz nie wykazał powyższych czynników. Zdaniem odwołującego zamawiający dał wiarę wyjaśnieniom jedynie na podstawie subiektywnej opinii wykonawcy, która nie została poparta żadnymi dowodami. Skutkowało to naruszeniem art. 90 ust. 3 p.z.p. 

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Skład orzekający uwzględnił odwołanie. Izba nakazała zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty wykonawcy i ponowne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. KIO słusznie wskazała, iż przed odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 p.z.p. należy przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. Jednak wyjaśnienia ogólnikowe, lakoniczne czy niewiarygodne, a więc takie, które nie wykazują możliwości wykonawcy do skalkulowania ceny poniżej wartości przedmiotu zamówienia będą prowadziły do odrzucenia oferty

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 marca 2016 r. (KIO 312/16)