Zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) dalej p.z.p., zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Jest to jedyny przepis regulujący zasady zwrotu próbek. Niezbędnym warunkiem zwrotu jest złożenie przez wykonawcę wniosku o zwrot próbek.

Zamawiający nie musi prezentować próbek na otwarciu ofert >>>

Z uwagi na unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 p.z.p. tj. z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający nie dokonał wyboru żadnej z ofert. Nie ulega zatem wątpliwości, że jest to jedna z sytuacji, która zezwala na zwrot próbek - o ile wykonawcy, którzy brali udział w postępowanie, złożą wniosek o ich zwrot.

Czynnością niezgodną z art. 97 ust. 2 p.z.p. byłoby jedynie zwrócenie próbek wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą i z którym podpisano umowę w przedmiocie wykonania zamówienia.

Próbka gwarancją spełnienia oczekiwań zamawiającego >>>

W opisanym przypadku, z powodu unieważnienia postępowania nie doszło natomiast do zawarcia umowy, a zatem nie dojdzie do naruszenia przepisów p.z.p. w tym zakresie.

Autor odpowiedzi: Edyta Głowińska