Istota zamówień publicznych polega na tym, że zamawiający wybiera jedną firmę, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, i to jej zleca realizację zamówienia. Wśród wykonawców, którzy przetarg przegrali, pojawia się zwykle pytanie, czy wybór zamawiającego jest ostateczny czy też może mają oni jeszcze jakieś możliwości podważenia jego rozstrzygnięcia.

Jak pisze "Rz", zasadniczo, to, jakie kroki może podjąć niezadowolony z rozstrzygnięcia przetargu przedsiębiorca, zależy od przedmiotu i wartości prowadzonego postępowania. Przesłanki do wniesienia odwołania zależą bowiem od tego, czy mamy do czynienia z tzw. zamówieniem unijnym czy też z zamówieniem poniżej progów unijnych. Kluczowa jest tutaj kwestia wartości zamówienia.

Jesli chodzi o zamówienia o dużej wartości czyli powyżej progów unijnych, to w takiej sytuacji firmy mają szersze możliwości podważania decyzji zamawiających. Mogą zaskarżyć odwołaniem każdą niezgodną z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), czynność zamawiającego podjętą 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotem odwołania może być też zaniechanie czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie p.z.p.

W przypadku zamówień 
o niskiej wartości (poniżej progów unijnych), wykonawcy są już w nieco gorszej sytuacji. Mają bowiem dużo mniejsze możliwości podważania decyzji zamawiającego. Przegrani wykonawcy mogą wnieść odwołanie wyłącznie od czynności zamawiającego w postaci: wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia; zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; wykluczenia odwołującego z postępowania 
o udzielenie zamówienia; odrzucenia oferty odwołującego. W pozostałych przypadkach, odwołania podlegają odrzuceniu.

Nie oznacza to jednak, że jeśli zamawiający dopuści się innych naruszeń, to firmy startujące w przetargu nie mają możliwości prawnych reagowania. W takich sytuacjach wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z p.z.p. czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany, na które nie przysługuje odwołanie.

Należy jednak pamiętać, iż zamawiający może ale nie musi uznać zasadności przekazanej informacji. W przypadku jednak uznania jej za zasadną, zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, do której był zobowiązany.

Źródło: www.rp.pl