Izba zwraca również uwagę, że formuła taka miałaby znaczenie w sytuacji korzystania z zasobów innego podmiotu w trybie art. 26 ust. 2b prawa zamówień publicznych . Bez znaczenia pozostaje także okoliczność, kto jest wystawcą referencji - czy zamawiający bezpośredni, dla którego docelowo realizowane było zamówienie, czy też zlecający pracę podwykonawcy, główny wykonawca. Odnośnie referencji, zdaniem Izby, sposób sformułowania zakresu czasowego zamówienia w latach, gdzie termin końcowy obejmuje rok składania ofert w zestawieniu z treścią referencji przedłożonej na potwierdzenie należytego wykonania zamówienia nie pozwala na jednoznaczne ustalenie, czy zamówienie ostatecznie zostało zrealizowane przed terminem składania ofert oraz potwierdzenia jego należytego wykonania w tym terminie. Bowiem data referencji wskazująca na wystawienie jej w okresie poprzedzającym zakończenie wykonania zamówienia, przy równoczesnej treści potwierdzającej zrealizowanie zamówienia i okoliczność, iż umowa była wykonywana, nie zaś jest wykonywana, budzi wątpliwości co do prawidłowego potwierdzenia należytego wykonania zamówienia.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)