Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Który organ administracji geologicznej starosta czy marszałek jest organem właściwym do zatwierdzenia projektu robót geologicznych na wykonanie systemu lokalnego monitoringu wód poziemnych na terenie płynnej stacji paliw?

Planuje się wykonanie otworów obserwacyjnych (piezometrów) o głębokości do 8 m p.p.t. Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich dla tej inwestycji został zatwierdzony przez starostę, zgodnie z art. 161 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) - dalej pr. geol.


Odpowiedź:

Zgodnie z art. 161 ust. 1 pr. geol., organem administracji geologicznej pierwszej instancji jest marszałek województwa, z wyjątkiem spraw określonych w ust. 2 i 3.

Ponieważ ani ust. 2, ani ust. 3 art. 161 pr. geol. nie zastrzega "lokalnego monitoringu wód poziemnych" jako zadania starosty czy ministra właściwego do spraw środowiska, organem właściwym do zatwierdzenia projektu robót geologicznych na wykonanie systemu lokalnego monitoringu wód poziemnych jest marszałek województwa.

W myśl art. 161 ust. 2 pr. geol., do starosty, jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczące wymienionych działalności.

Na podstawie art. 161 ust. 3 pr. geol. do ministra właściwego do spraw środowiska, jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczące wymienionych działalności.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.