Odpowiedź eksperta pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne.

Nie, we wskazanej w pytaniu sytuacji zamawiający nie może zastosować trybu zamówienia z wolnej ręki.

Zamówienie z wolnej ręki jest trybem niekonkurencyjnym i zamawiający może go stosować tylko i wyłącznie po wypełnieniu się jednej z enumeratywnie wymienionych w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych dalej p.z.p. przesłanek, przy czym, przesłanki te należy interpretować ściśle (por. np. "Wytyczne dotyczące interpretacji przesłanek pozwalających na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę" Urząd Zamówień Publicznych 2010 r.; uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 września 2013 r. (KIO/KU 79/13).

Zamówienie z wolnej ręki to tryb wyjątkowy>>

Zgodnie z treścią art. 67 ust. 1 pkt 4 p.z.p., zamawiający jest uprawniony do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w przypadku, gdy w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

W stanie faktycznym wskazanym w pytaniu w drugim postępowaniu wykluczono wykonawcę, co się wiąże z koniecznością odrzucenia oferty, jednak oferta ta nie została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. z powodu niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia. W tej konkretnej sytuacji oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 p.z.p. i tym samym nie została spełniona przesłanka umożliwiająca zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 4 p.z.p.

Marta Miklulska-Nawacka