Zamawiający w SIWZ jako kryterium oceny ofert ustanowił konieczność przedstawienia wykazu piśmiennictwa naukowego potwierdzającego możliwość korzystania w sposób bezpieczny z oferowanego produktu. Zapis ten wywołał sprzeciw wykonawcy, który zarzucił zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) dalej p.z.p., polegające na nieprzestrzeganiu zasady równego traktowania wykonawców oraz zachowania uczciwej konkurencji. Wykonawca wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.

Pozacenowe kryteria nie mogą prowadzić do dowolnej oceny ofert >>>>>

W wyniku przeprowadzonego wcześniej postępowania odwoławczego - zamawiający w pełni uznał zarzuty wykonawcy, który twierdził, iż zawarcie wymogu, pod rygorem wykluczenia z postępowania, przedstawienia wykazu piśmiennictwa potwierdzającego bezpieczne korzystanie z oferowanego asortymentu stanowi rażące naruszenie prawa. Skutkiem tego zamawiający wykreślił zaskarżany przez wykonawcę zapis. Jednak, analogiczne postanowienie zostało przez zamawiającego dopisane do załącznika SIWZ. Z tą różnicą, że tym razem, nieprzedstawienie takiego wykazu nie stanowiło przesłanki wykluczenia wykonawcy, było zaś kryterium oceny tej oferty. 

Wykonawca ponownie złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej powołując się na naruszenie zasady równego traktowania wykonawców oraz zachowania uczciwej konkurencji. Zarzucona została zamawiającemu zła wiara i celowe łamanie przepisów p.z.p. Odwołujący wnosił o usunięcie zaskarżanego przepisu. 

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

 

Zdaniem odwołującego spełnienie kryterium, którym jest złożenie wykazu publikacji naukowych wymaganych przez zamawiającego może się wykazać jedynie jeden z największych dystrybutorów wyrobów medycznych w kraju. Jednocześnie, przedstawienie takiego wykazu nie stanowi właściwości, cechy czy znamienia produktów, jakimi w tym wypadku będą próbki wyrobów medycznych. Niemożliwa jest również ocena jakości próbek opierając się na wykazie publikacji naukowych. 

Izba oddaliła odwołanie jako bezzasadne. Skład orzekający słusznie wskazał, iż produkty oferowane przez wykonawcę stanowią wyrób medyczny szczególnego znaczenia, z uwagi na jego zastosowanie w procedurach chirurgicznych, które wymagają najwyższych cech jakościowych. 

Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać ocena kliniczna wyrobów medycznych lub aktywnych wyrobów medycznych do implantacji (Dz. U. z 2011 r. Nr 63, poz. 331) stwierdzić można, iż ocena kliniczna wyrobów medycznych poprzez wykorzystanie piśmiennictwa naukowego następuje poprzez ich jakość, znaczenie, wartość oraz przydatność do wykazania bezpieczeństwa i skuteczności działania ocenianego wyrobu. Jednoznacznie wysunąć więc można wniosek, iż piśmiennictwo naukowe służy do weryfikacji danych w zakresie oceny wyrobu medycznego. 

Konsekwencje nowelizacji PZP dla branży medycznej >>>>>

Dlatego też zamawiający kierując się najwyższymi standardami wymaganego produktu ustanowił dodatkowe kryterium jakościowe, które opiera się na stanowiskach i ocenach najwyższych autorytetów naukowych w dziedzinie medycyny wyrażonych w piśmiennictwie naukowym. Ze względu na takie kryterium zamawiający mógł dokonać wyboru na podstawie dokumentów, które miały charakter jedynie pomocniczy. Jednocześnie, zauważyć należy, iż zamawiający ustanowił również inne kryteria, którymi kierował się przy formułowaniu zamówienia. Z faktu, iż wykonawca nie był w stanie przedstawić wymaganych publikacji nie wynika, iż nie ma możliwości konkurowania z innymi wykonawcami na płaszczyźnie innych elementów odnośnie jakości wyrobu medycznego. Nie można więc stwierdzić, iż doszło do rażącego naruszenia prawa polegającego na naruszeniu zasady równego traktowania wykonawców. Stałoby się tak bowiem wypadku, w którym wymóg taki był sformułowany pod rygorem wykluczenia wykonawcy nie spełniającego warunku. 

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 3 lutego 2016 r. (KIO 86/16)