Stosownie do art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych , niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2 tego artykułu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej treści. Zwłaszcza nie jest prawnie dopuszczalne dokonywanie zmiany treści oferty mocą dokonanych wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych . Izba podkreśla, że instrument ten ma na celu dokonanie wyjaśnień oświadczeń wiedzy lub woli wykonawców, które mają istotne znaczenie między innymi w aspekcie oceny zgodności treści oferty z treścią SIWZ. Nie jest więc uprawnione postępowanie zamawiającego zmierzające do podważenia poprawnie sporządzonej oferty poprzez konstruowanie dodatkowych warunków, które nie obowiązują na gruncie SIWZ.

Na podstawie: www.uzp.gov.pl, stan z dnia 12 maja 2011 r.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)