Wybory samorządowe 2010 – terminy
 
Patryk Ciurak
 
Podstawa prawna:
·         Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. nr 176, poz. 1190, dalej jako ordynacja)
·         Ustawa z dnia z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. nr 176, poz. 1191, dalej jako ustawa)
 
Czcionką pogrubioną zaznaczono terminy wskazane w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z dnia 20 września 2010 r.).
Gwiazdką *) oznaczono terminy, które zastosowanie mają po raz ostatni, zgodnie z przepisami odrębnymi.
 

Data
Czynność
Podstawa prawna
Pisaliśmy o tym
Do 12 lipca 2010 r.
Ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym zarządzenia wojewody ustalającego liczbę radnych wybieranych do rad
art. 28 ordynacji
Wybory samorządowe – ilu radnych wybierzemy?
Do 12 sierpnia 2010 r.
Przedłożenie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)/zarząd powiatu/marszałka województwa radzie gminy/radzie powiatu /sejmikowi województwa wniosków w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania; rada gminy ma miesiąc na dokonanie zmian w podziale gminy
art. 31, 135, 164 ordynacji
Obwody głosowania
Korekta obwodów głosowania – pierwsze czynności wyborcze
Korekta okręgów wyborczych - pierwsze czynności wyborcze
 
ale
 
 
Dokonanie przez radę gminy / radę powiatu /sejmik województwa zmian w podziale na stałe obwody głosowania.
w ciągu 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości - prawo wniesienia skargi przez grupę co najmniej 15 wyborców do komisarza wyborczego na ustalenia rady gminy w kwestii podziału gminy na stałe obwody głosowania
art. 92-93, 138, 164 ordynacji
Do 22 września 2010 r.
Ostateczny termin, do którego rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów o wyznaczeniu daty wyborów samorządowych mogło być opublikowane w Dzienniku Ustaw.
art. 25 ordynacji
 
 
Ostateczny termin zarządzenia wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w drodze rozporządzenia przez Prezesa Rady Ministrów
art. 5 ustawy
 
 
Ostateczny termin rozpoczęcia kampanii wyborczej
art. 65 ordynacji
Kampanię wyborczą czas zacząć
Zasady prowadzenia kampanii wyborczej w Internecie
Samorządowa kampania wyborcza – ograniczenia co do czasu, miejsca i formy (cz. 1)
Do 27 września 2010 r.
Podanie do wiadomości publicznej przez komisarza wyborczego w formie komunikatu w dzienniku o zasięgu wojewódzkim, liczby mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory są przeprowadzane.
art. 24 ustawy
System wyborczy w wyborach samorządowych w gminie powyżej 20.000 mieszkańców
Do 2 października 2010 r.
Zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych przez organ partii politycznej pełniący funkcję komitetu wyborczego partii politycznej bądź koalicyjny komitet wyborczy
art. 64c-d ordynacji
Zawiadomienie (zgłoszenie) o utworzenia komitetu wyborczego
Ostatnia szansa na zawiązanie komitetu wyborczego w wyborach samorządowych 2010
 
Zawiadomienie komisarza wyborczego właściwego ze względu na siedzibę komitetu wyborczego organizacji albo obywateli o utworzeniu komitetu; w imieniu organizacji bądź obywateli, którzy zamierzają zgłosić kandydatów na radnych w więcej niż w jednym województwie pełnomocnik wyborczy zawiadamia Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu.
art. 64e-f ordynacji
 
 
Podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw. Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
art. 94,

art. 139 ordynacji
 
Do 4 października 2010 r.
Zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
 
Mało czasu na dokonanie zgłoszenia kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych
 
Do 7 października 2010 r.
Powołanie terytorialnych komisji wyborczych przez komisarza wyborczego
art. 17 ordynacji
Społeczny charakter pracy członków komisji wyborczych (cz. 1)
Do 13 października 2010 r.
Ostateczny termin, do którego mogą być zarządzone wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw przez Prezesa Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej
art. 25 ordynacji
 
Do 17 października 2010 r.
Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w szpitalu, zakładzie pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym;
w ciągu 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości - prawo wniesienia skargi przez grupę co najmniej 15 wyborców do komisarza wyborczego na ustalenia rady gminy w kwestii utworzenia odrębnych obwodów głosowania
art. 30 ordynacji
 
Do 20 października 2010 r.
Przekazanie środków finansowych na zadania zlecone j.s.t. w związku w wyborami przez Kierownika Krajowego Biura Wyborczego lub działających z jego upoważnienia dyrektorów jednostek organizacyjnych Biura.
art. 81 ordynacji
 
Do 22 października 2010 r. do godz. 2400
Zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw. Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy

Art. 101, 140, 165 ordynacji
Zgłaszamy kandydatów na radnych
Do 27 października 2010 r. do godz. 2400
Zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Art. 7 ustawy
Zgłaszamy kandydata na wójta
 
Rozpoznanie przez komisarza wyborczego skargi co najmniej 15 wyborców na ustalenia rady gminy w kwestii utworzenia odrębnych obwodów głosowania
art. 30 ordynacji
 
 
Zawiadomienie właściwej terytorialnej komisji wyborczej o utworzeniu jednej grupy list kandydatów w danej j.s.t. w celu wspólnego udziału w podziale mandatów między listy kandydatów.
art. 64la* ordynacji
 
 
Przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw; Państwowa Komisja Wyborcza niezwłocznie podaje do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach list kandydatów i zawiadamia o nich komisarzy wyborczych wykonujących czynności o charakterze ogólnowojewódzkim.
art. 64o ordynacji
Nadanie numerów listom kandydatów na radnych
 
Przedłużony termin do zgłaszania kandydatów na radnych przy spełnieniu warunków z art. 108 ordynacji, na podstawie niezwłocznego obwieszczenia komisji wyborczej.
art. 108 ordynacji
 
Do 29 października 2010 r.
Przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą; komisarz wyborczy, niezwłocznie podaje do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach list kandydatów i zawiadamia o nich pozostałych komisarzy wyborczych działających na obszarze województwa
art. 64o ordynacji
Nadanie numerów listom kandydatów na radnych
 
Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy (M. P. Nr 61, poz. 641, z późn. zm.)
 
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
Do 31 października 2010 r.
Powołanie obwodowych komisji wyborczych przez terytorialne komisje wyborcze
art. 18 ordynacji*
 
 
Podanie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) informacji w formie obwieszczenia o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
art. 32 ordynacji
 
 
Przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim
art. 64o ordynacji
 
Do 1 listopada 2011 r.
Złożenie wniosku w sprawie połączenia czasu audycji wyborczych.
art. 23 ustawy
 
Do 2 listopada 2010 r.
Przedłużony termin do zgłaszania kandydatów na wójtów (burmistrzów, prezydentów miasta) na podstawie niezwłocznego obwieszczenia gminnej komisji wyborczej.
art. 11 ustawy
 
Do 6 listopada 2010 r.
Rozplakatowanie obwieszczeń:
a) właściwych terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na których umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata, nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi
art. 109 ordynacji;
art. 10 ustawy