Aby uzyskać czynne prawo wyborcze w wyborach samorządowych nie będzie wymagany wpis do stałego rejestru wyborców. Zmianę taką przewiduje ustawa z 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich.

Zagłosować będzie mógł każdy obywatel Polski oraz Unii Europejskiej, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat. Osoba taka musi również stale zamieszkiwać na obszarze działania danej rady. Nowa regulacja wychodzi zatem naprzeciw wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, który poprzednio obowiązujący wymóg posiadania wpisu do rejestru stałego wyborców na 12 miesięcy przed dniem wyborów uznał za niezgodny z Konstytucją.

W wyniku wprowadzonych zmian skreślony zostanie art. 6 ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , który przewiduje niezgodny z ustawą zasadniczą wymóg posiadania wpisu do stałego rejestru wyborców na 12 miesięcy przed dniem wyborów. Nowe brzmienie otrzyma także art. 6a ustawy regulujący kwestie obywateli Unii Europejskiej. Zgodnie z jego nową treścią udział w wyborach samorządowych będzie mógł wziąć pełnoletni obywatel UE, który zamieszkuje na danym terenie.

Nowelizacja została uchwalona przez Sejm i trafiła do prac w Senacie.

Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Gazeta Prawna z dnia 2 marca 2010 r.


Przydatne materiały:

Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.)