Rada miasta podjęła uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola lub inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. W uchwale postanowiono, że w określonych przypadkach wypłata dotacji z budżetu gminy dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola lub inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego może zostać wstrzymana. Dotyczyło to sytuacji gdy podmiot uniemożliwia przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości przedstawiania informacji o faktycznej liczbie uczniów i wydatkach bieżących placówki, na które wykorzystano otrzymaną dotację. Dotacja miała być wstrzymana również w przypadku niezłożeni takich comiesięcznych informacji lub podanie jej niezgodnie ze stanem faktycznym.

Zdaniem strony skarżącej jedynym warunkiem nieudzielenia dotacji jest niepodanie przez podmiot prowadzący niepubliczną placówkę organowi właściwemu do udzielenia dotacji planowanej liczby uczniów do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Pozostałe sankcje przewidziane uchwale nie znajdują umocowania w przepisach prawnych.
W odpowiedzi na skargę rada gminy wniosła o jej oddalenie twierdząc, że zaskarżony przepis nie wykracza poza upoważnienie ustawowe wyrażone w art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty . Sankcji w postaci czasowego wstrzymania dotacji nie można utożsamiać z nieudzieleniem dotacji w ogóle, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty , albowiem w sytuacjach opisanych w uchwale dochodzi jedynie do przesunięcia w czasie wypłaty dotacji z przyczyn leżących po stronie skarżącej.

WSA rozpatrując skargę stwierdził, iż upoważnienie do ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli nie jest równoznaczne z kompetencją organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do ograniczania prawa do wypłaty dotacji. Pojęcie rozliczanie, użyte przez ustawodawcę, rozumieć należy jako czynności z zakresu księgowości i rachunkowości i to o charakterze materialno - technicznym. Zaś "tryb udzielania i rozliczania" oznaczać winien zasady i terminy zgłaszania korekty danych stanowiących podstawę naliczania dotacji, a także zwrotu niewykorzystanej dotacji jednostce samorządu, która jej udzieliła. Tryb udzielania ma znaczenie bardziej techniczne i nie może zaś obejmować ograniczenia prawa do dotacji, które musi wynikać z wyraźnych norm prawnych. W ocenie WSA regulacja zawarta w uchwale wprowadza sankcję, która nie znajduje umocowania w przepisach, a także pozostaje w sprzeczności z regulacją zamieszczoną w art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty . Jedynym bowiem warunkiem nieudzielenia dotacji jest niepodanie przez podmiot prowadzący niepubliczne przedszkole organowi właściwemu do udzielania dotacji planowanej liczby uczniów do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Z 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty wynika, że organ stanowiący samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, co jednak nie jest równoznaczne z merytorycznym rozliczaniem i kontrolą wykorzystywania dotacji. Rozliczenie dotacji pozostaje bowiem w związku z liczbą uczniów i jedyną dopuszczalną formą kontroli przyznawanych dotacji może być rozliczanie faktycznej liczby uczniów, na których są przyznawane dotacje. Dotacja przyznawana podmiotom wymienionym w zaskarżonej uchwale ma charakter dotacji podmiotowej i nie powinna podlegać obowiązkowi rozliczania co do kierunków jej wykorzystania. Ustawodawca nie przewidział instytucji wstrzymania dotacji, ani w ustawie o finansach publicznych, ani w ustawie o systemie oświaty . Powyższe oznacza, że kwestie wstrzymania dotacji nie mogą być regulowane przepisami prawa miejscowego.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)