Spółka cywilna nie posiada statusu wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W myśl art. 2 pkt 11 p.z.p. wykonawcami są wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą. Stosownie do art. 860 kodeksu cywilnego, spółka cywilna jest stosunkiem prawno-zobowiązaniowym, którego istotą jest dążenie do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego.

Wspólnicy spółki cywilnej podpisują zobowiązanie do oddania zasobów >>

W obrocie prawnym występują zatem wspólnicy spółki cywilnej, a sama spółka nie jest podmiotem praw i obowiązków. W konsekwencji, oświadczenie woli, jakim jest oferta, jest składane nie przez spółkę cywilną, a przez jej wspólników jako wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

KIO podkreśla, że z uwagi na powyższe, wszyscy wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia działający w formie spółki cywilnej zobowiązani są złożyć oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz informacje o przynależności do grupy kapitałowej dotyczące każdego z tych wykonawców z osobna.

Razem łatwiej wygrać przetarg >>

Zaniechanie przez wykonawcę złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej stanowi podstawę do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24b ust. 3 p.z.p., nie zaś na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 p.z.p.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 1 września 2014 r., KIO 1674/14