Odpowiedź eksperta pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne.

Pomimo tego, iż podpisanie zobowiązania do udostępnienia zasobów wykonawcy można uznać za czynność zwykłego zarządu, dla jego skutecznego złożenia podpis jednego wspólnika może nie być wystarczający. Spółka cywilna nie jest osobą prawną i nie posiada zdolności prawnej. Przedsiębiorcami są poszczególni wspólnicy spółki. Wspólnicy spółki cywilnej są podmiotami praw i obowiązków z tytułu prowadzonej działalności, a nie spółka. Podobnie wspólnicy spółki cywilnej nabywają określoną wiedzę i doświadczenie, a nie spółka. Zatem zobowiązanie do udostępnienia wykonawcy zasobów winni podpisać ci ze wspólników spółki cywilnej, których zasoby zostaną przekazane wykonawcy.

Wykonawca musi udowodnić, że uzyska zasoby innego podmiotu>>

Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych dalej p.z.p., nie regulują kwestii składania i podpisania przez podmiot trzeci zobowiązania do udostępnienia wykonawcy zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia publicznego.

W odniesieniu do spółki cywilnej i jej funkcjonowania należy sięgnąć do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny dalej k.c. Zgodnie z art. 866 k.c. w zw. z art. 865 k.c., każdy wspólnik jest umocowany do reprezentowania spółki (właściwie wspólników) w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw. Zatem w odniesieniu do zasad reprezentacji, jeżeli z umowy spółki nie wynika co innego – każdy wspólnik może samodzielnie reprezentować spółkę w sprawach nieprzekraczających zakresu zwykłych czynności spółki oraz w sprawach nagłych, których zaniechanie mogłoby narazić spółkę na niepowetowane straty. Natomiast w odniesieniu do spraw przekraczających zakres zwykłych czynności, a więc wymagających uchwały wspólników – nie ma jednolitego stanowiska, czy zachodzi konieczność podjęcia uchwały wspólników wyrażającej wolę dokonania określonej czynności (na podstawie której wspólnik może reprezentować spółkę), czy zachodzi również wymóg reprezentacji łącznej wspólników (współdziałanie wszystkich wspólników i złożenie wspólnego oświadczenia woli).

Kontrowersje w powoływaniu się na zasoby ekonomiczne podmiotów trzecich>>

Wydaje się, że złożenie i podpisanie zobowiązania do udostępnienia zasobów na rzecz wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego jest czynnością zwykłego zarządu. Jednak dla skutecznego złożenia takiego zobowiązania podpis jednego wspólnika może nie być wystarczający. Spółka cywilna nie jest osobą prawną i nie posiada zdolności prawnej. W świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej dalej u.s.d.g., to wspólników spółki cywilnej uznaje się za przedsiębiorców. Wspólnicy spółki cywilnej są podmiotami praw i obowiązków z tytułu prowadzonej działalności, a nie spółka. Podobnie wspólnicy spółki cywilnej nabywają określoną wiedzę i doświadczenie, a nie spółka. Zatem zobowiązanie do udostępnienia wykonawcy zasobów winni podpisać ci ze wspólników spółki cywilnej, których zasoby zostaną przekazane wykonawcy.