Jeden z mieszkańców wystąpił do urzędu gminy o udostępnienie mu informacji publicznej dotyczącej łącznej wysokości otrzymanych przez gminę zaliczek i zadatków z tytułu podpisanych w roku 2014 umów dzierżawy i przedwstępnych umów dzierżawy terenów z 16 osobami prawnymi.

Wójt uznał, iż wniosek dotyczył informacji, którą już skarżący dysponował.

Zarządzenie wójta gminy w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 r., zawiera bowiem informację o stanie mienia, w tym dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania za rok 2014.

Mieszkaniec złożył skargę na bezczynność organu, uznał bowiem, iż nie uzyskał odpowiedzi na swoje pytanie.

W ocenie WSA organ niezasadnie wskazał, że pytanie zawiera odpowiedź.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Wnioskodawca nie pytał bowiem o kwotę dochodów z tytułu dzierżawy gruntu z tytułu umów zawartych z 16 osobami prawnymi, ale o łączną wysokość otrzymanych zaliczek i zadatków z tytułu podpisanych w roku 2014 umów dzierżawy i przedwstępnych umów dzierżawy.


Zdaniem sądu organ odpowiedzi na to pytanie nie udzielił. Także odpowiedź na skargę nie wskazuje, aby wniosek w tym zakresie został rozpatrzony.

Sąd przypomniał, iż to nie organ decyduje o treści żądania. Organ może odpowiedzieć, że takiej informacji nie ma, że nią nie dysponuje (z akt sprawy nie wynika, aby takiej informacji organ udzielił), może udzielić żądanej informacji, bądź wydać decyzję o odmowie jej udostępnienia.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Warszawie z 23 czerwca 2016 r., sygn. akt II SAB/Wa 99/16, prawomocny 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów