Rada miasta zmieniła zapis statutu muzeum, dotyczący określenia terenu jego działania.

Jeden z mieszkańców zaskarżył nowy zapis uchwały do sądu administracyjnego.

Swój interes prawny tłumaczył faktem, iż posiada on uprawnienia do aktywnego działania na terenie starego miasta w charakterze przewodnika turystycznego. Wskazał, że podjęta uchwała, powoduje "sytuacje niepewności, co do zakresu terenów względem których muzeum rości sobie prawo do prowadzenia działalności" z wyłączeniem innych osób.

WSA uznał skargę za zasadną.

Sąd zwrócił uwagę, iż przepis określający teren działania statutu, a zatem regulaminu nie zawiera wyraźnego i precyzyjnego oznaczenia przestrzennego tego terenu.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Odwołuje się on do umów cywilnoprawnych, niebędących częścią tego aktu normatywnego, nieznanych adresatom norm prawnych statutu, umów, które podlegały, co wynika z dokumentów sprawy i nadal mogą podlegać zmianom w trybie przewidzianym przepisami prawa cywilnego, dokonywanym przez strony stosunku cywilnoprawnego (tzw. aneksy).

W ocenie sądu, taka konstrukcja przepisu sprawia, że adresaci postanowień statutu, których dotyczą ograniczenia lub obowiązki związane z terenem działania muzeum, tak jak na przykład skarżący, nie będą mogli na podstawie samej treści aktu normatywnego, ustalić, czy dany przepis statutu ich dotyczy.

Ponadto treść przepisu może być modyfikowana aktami dwustronnymi o charakterze prywatnym, poza procedurą przewidzianą dla zmiany i publikowania przepisów prawa miejscowego, wpływając na sytuację prawną jednostki - adresata.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 15 grudnia 2016 r., sygn. akt II SA/Go 782/16, nieprawomocny  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów