Rada miejska podjęła uchwałę dotyczącą ustanowienia stypendiów sportowych.

Ustaliła między innymi, że prezydent miasta załatwia sprawy o stypendia sportowe w drodze zarządzenia.

Takie postanowienia uchwały zakwestionował prokurator.

WSA zgodził się z organem.

Sąd podkreślił, iż zarówno przyznanie stypendium sportowego, jak i odmowa jego przyznania następować winno w drodze decyzji administracyjnej.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Przyjęcie formy zarządzenia, którym prezydent miasta ma zatwierdzać przedłożoną mu listę stypendystów z całą pewnością nie stanowi aktu indywidulanego jakim jest decyzja administracyjna, gdyż obejmuje wszystkich wytypowanych przez komisje stypendialną kandydatów.

Decyzja administracyjna, jest władczym aktem konkretyzacji indywidualnych praw lub obowiązków jednostki, stąd zarządzenie prezydenta nie odpowiada pojęciu decyzji administracyjnej na gruncie przepisów K.p.a. – uznał sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Rzeszowie z 6 kwietnia 2017 r., sygn. akt II SA/Rz 1786/16, nieprawomocne  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów