Zarząd powiatu ustalił wysokość dotacji na jednego ucznia niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez starostę.

Grupa mieszkańców zaskarżyła uchwałę do sądu administracyjnego.

Ich zdaniem zarząd dokonał nieuprawnionej zmiany stawek dotacji określonych i udzielonych uprawnionym podmiotom. Zmiana nastąpiła bowiem wskutek wezwania do usunięcia naruszenia prawa, a nie wskutek zmiany uchwały budżetowej.

A to zdaniem skarżących stanowi jedyną przesłankę umożliwiającą zmianę obowiązującej w tym zakresie uchwały.

WSA rozpatrując skargę, uznał, iż zarzut zmiany stawek dotacji w trakcie roku budżetowego nie jest zasadny.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

W ocenie sądu żaden przepis ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.) nie wskazuje w jakim terminie powinna być podjęta uchwała dotycząca wysokości dotacji.

Oczywistym jest, że wysokość wydatków ponoszonych przez najbliższe powiaty na prowadzenie szkół publicznych możliwe jest dopiero na podstawie budżetów tych powiatów.

Podjęcie uchwały w przedmiocie wysokości dotacji nie wymaga też uprzedniej zmiany uchwały budżetowej. Zmiana taka może nastąpić w konsekwencji dokonanej zmiany uchwały dotyczącej wysokości dotacji – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Białymstoku z I SA/Bk 499/16, nieprawomocny 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów