Rada miejska uchwaliła program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.

W uchwale dodała, nie przewidzianą w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) formę zlecania realizacji zadań publicznych, polegającej na wspieraniu zadań publicznych poprzez udzielenie dofinansowania wkładu własnego organizacji do projektów współfinasowanych ze źródeł zewnętrznych.

Miało to stanowić wsparcie finansowe organizacji dopiero starających się o pozyskanie środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych w ramach wykonywania zadań publicznych na rzecz gminy.

Wojewoda stwierdził nieważność uchwały.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Gmina argumentowała, że ustawodawca nie ograniczył jednostek samorządu terytorialnego w zakresie form współpracy z organizacjami pozarządowymi, umożliwiając organom stanowiącym uwzględnienie w uchwale innych, dodatkowych form współdziałania.

WSA zwrócił uwagę, iż zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych, jako forma współpracy, może mieć tylko formy: powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finasowanie ich realizacji, lub wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Wskazane zatem formy zlecania realizacji zadań publicznych mają charakter katalogu zamkniętego.

Tego katalogu organ stanowiący gminy nie może rozszerzać w drodze uchwały – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 14 grudnia 2016 r., sygn. akt II SA/Go 771/16, nieprawomocny  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów