Spółka, będąca podmiotem leczniczym, zadała pytanie organowi podatkowemu czy odpłatne świadczenie przez nią usług telemedycyny w zakresie e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry jest zwolnione od podatku VAT?

W odpowiedzi organ wyjaśnił, iż usługi telemedycyny nie są usługami w zakresie opieki medycznej, służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. W związku z tym nie podlegają zwolnieniu z VAT

Spółka wniosła skargę do sądu administracyjnego.

Jej zdaniem opieka medyczna nie może być utożsamiana wyłącznie ze świadczeniami, które poprzedzane są diagnozą, bowiem ustawodawca w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011r. nr 112 poz. 654 ze zm.) w ramach opieki medycznej, wymienił profilaktykę, która z definicji nie wiąże się z diagnozowaniem schorzeń, a jedynie z zapobieganiem ich powstawaniu.

W ocenie spółki konsultacje w zakresie edukacji zdrowotnej mieszczą się w zakresie zwolnienia, jako opieka medyczna służąca profilaktyce.

WSA uznał, że spółka nie świadczy usługi opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Wymienione przez nią usługi telemedycyny, świadczone za pośrednictwem internetu są w istocie udzielaniem porad, wykładów, stanowią wskazówki co do sposobu wykonywania ćwiczeń, ich oceny i monitorowania, konsultacje w zakresie edukacji zdrowotnej.

Tych działań nie można uznać za opiekę medyczną – wyjaśnił sąd.

Przy świadczeniu usługi w zakresie opieki medycznej niezbędna jest możliwość oceny stanu zdrowia pacjenta w celu postawienia prawidłowej diagnozy oraz zaordynowania odpowiedniego, dostosowanego do wymogów konkretnej osoby postępowania terapeutycznego.
Zatem usługi, które zamierza świadczyć spółka za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji na odległość zdaniem organu, nie noszą znamion usług w zakresie opieki medycznej i nie podlegają zwolnieniu z VAT.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Krakowie z 23 czerwca 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 721/15, nieprawomocny