Rada miasta stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego z powodu naruszenia przez niego ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy.

Będąc radnym i jednocześnie prowadząc i zarządzając działalnością gospodarczą odpłatnie wykonał na rzecz gminy, w której sprawował mandat, usługi ogłoszeniowe i reklamowe.

Radny wniósł skargę do sądu administracyjnego.

Tłumaczył, iż prowadząc działalność gospodarczą (wydawniczą) nie korzystał z jakiegokolwiek mienia gminnego, a przyjęta zapłata za usługę wykonaną na rzecz gminy nie jest środkiem do prowadzenia tej działalności, a tylko skutkiem jej prowadzenia. Do momentu przyjęcia zlecenia, a nawet w czasie jego wykonania, nie ma żadnego związku z mieniem gminy.

WSA uznał, iż wbrew zapatrywaniu skargi pojęcie mienia komunalnego nie może być zawężane, odpowiada bowiem definicji mienia zawartej w art. 44 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym "mieniem jest własność i inne prawa majątkowe".

Mieniem są zatem prawa majątkowe, których wartość może być wyrażona w pieniądzu.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Wypłacone za usługi wynagrodzenie jest ekwiwalentem świadczenia wykonanego na rzecz gminy, a zatem jest realizacją należności pochodzącej z praw majątkowych gminy wyrażonej w pieniądzu.

Inaczej mówiąc, usługodawca realizujący świadczenie w ramach działalności gospodarczej, przez sam fakt pobrania wynagrodzenia ze środków budżetowych gminy, korzysta z mienia gminnego – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA we Wrocławiu z 18 maja 2017 r., sygn. akt III SA/Wr 238/17, nieprawomocny 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów