Początek sprawie dała odmowa wojewody udostępnienia dokumentacji przetargowej, o którą prosiła jedna ze spółek. Na wniosek spółki wojewoda przekazał jej część informacji, nieobjętej tajemnicą przedsiębiorstwa. Pozostałe dokumenty nie zostały spółce udostępnione. Spółka złożyła do sądu skargę na bezczynność wojewody w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

 

Wojewoda wniósł o odrzucenie skargi lub ewentualne jej oddalenie jako bezzasadnej. Uzasadniał, że gdy część informacji jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa, nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego, bo sąd ten nie jest właściwy do rozpoznania tego typu spraw. Odnośnie do wniosku o oddalenia skargi wojewoda argumentował, że skarga jest niezasadna, ponieważ nie ma podstaw do twierdzenia o bezczynności organu. Wojewoda miał załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki i tak uczynił.

 

Wbrew tej argumentacji spółka podtrzymała swoje stanowisko. Powołała się na utrwalony w orzecznictwie pogląd, że odmowa udzielenia informacji publicznej ma być aktem administracyjnym, czyli decyzją administracyjną. Ponadto podała w wątpliwość to, czy informacje zastrzeżone przez wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa, rzeczywiście stanowią tajemnicę w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Podkreśliła także generalną zasadę jawności postępowania o zamówienie publiczne.

 

WSA uwzględnił jej skargę na bezczynność wojewody. W wyroku z 15 listopada 2011 r. (sygn. II SAB/Bk 61/11) stwierdził, że podmiot zobowiązany do udzielenie informacji publicznej ma prawo odmówić jej udostępnienia ze względu na tajemnice przedsiębiorstw. Musi to jednak zrobić w formie decyzji administracyjnej, bo otwiera to możliwość zaskarżenia jej przed sądem. Organ musi też określić, z uwagi na jaką tajemnicę odmawia udostępnienia informacji.

 

"Oznacza to, że w sytuacji kiedy organ stoi na stanowisku, że żądane informacje nie mogą być udostępnione ze względu na ochronę tajemnicy po pierwsze zobowiązany jest do wydania decyzji administracyjnej. Po wtóre w decyzji tej musi określić, z uwagi na jaką tajemnicę ustawowo chronioną odmawia udostępnienia informacji oraz wskazać konkretny przepis w oparciu o który następuje odmowa udostępnienia tej informacji. Jest to konieczne w celu prawidłowego przeprowadzenia podziału kompetencji pomiędzy sądem administracyjnym, a sądem powszechnym" - stwierdził WSA.

 

Są wyjaśnił, że w sytuacji, gdy organ ma obowiązek wydać decyzję, a jej nie wydaje, mamy do czynienia z jego bezczynnością. Jest ona objęta kognicją sądu administracyjnego, co oznacza, że skargę na bezczynność organu rozpatruje sąd administracyjny.(PAP)

 

akow/ kjed/