Wojewoda uchylił decyzję burmistrza orzekającą o wymeldowaniu kobiety i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Decyzja zawierała pouczenie o terminie na wniesienie skargi do sądu administracyjnego.

Kobieta wniosła skargę na decyzję wojewody w zagranicznej placówce pocztowej – Deutsche Post.

Organ administracji odrzucił skargę z powodu uchybienia terminu do jej wniesienia.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

WSA wyjaśnił, iż w przypadku pisma wysyłanego drogą pocztową z zagranicy zachowanie terminu do jego wniesienia należy oceniać według daty przyjęcia tej przesyłki przez polską placówkę pocztową.

Zagraniczny urząd pocztowy w takiej sytuacji jest bowiem jedynie pośrednikiem, za pomocą którego nadawca oddaje pismo polskiemu urzędowi pocztowemu i tylko data oddania pisma temu ostatniemu ma znaczenie prawne.

Z wydruku emonitoring.poczta-polska.pl - tzw. śledzenie przesyłek załączonego do akt sprawy wynika, że strona nadała skargę w niemieckiej placówce pocztowej Deutsche Post w dniu 1 kwietnia 2017 r. (tj. już po terminie, który upłynął 31 marca 2017 r.), zaś jej wpływ do polskiej placówki pocztowej miał miejsce w dniu 4 kwietnia 2017 r. (WER-Warszawa).

Na podstawie:
Postanowienie WSA w Łodzi z 12 maja 2017 r., sygn. akt III SA/Łd 424/17, nieprawomocne 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów