Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.

Prezydent miasta powierzył pełnienie obowiązków dyrektora domu pomocy społecznej (DPS), osobie pełniącej stanowisko dyrektora w innym DPS.

Wojewoda zaskarżył zarządzenie prezydenta.

W ocenie organu obowiązujące przepisy nie dopuszczają możliwości jednoczesnego łączenia funkcji dyrektora dwóch domów pomocy społecznej. Przede wszystkim jednak podjęcie zarządzenia nastąpiło bez podstawy prawnej.

Prezydent tłumaczył, iż powołanie do pełnienia obowiązków dyrektora nastąpiło w trybie pozakonkursowym, w związku z niepowodzeniem postępowania konkursowego, które nie doprowadziło do wskazania kandydata.

W ocenie WSA stanowisko wojewody było trafne.

WSA przypomniał, iż powierzenie pełnienia obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej musi wynikać wprost z przepisów powszechnie obowiązujących.

Natomiast przepis art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 183 ze zm.) nie upoważnia do wydania zarządzenia powierzającego pełnienie obowiązków dyrektora w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, jaką jest dom pomocy społecznej.

Powołanie osoby do pełnienia obowiązków dyrektora DPS nastąpiło z naruszeniem wymogu wynikającego z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DZ.U. z 2008 Nr 223 poz. 1458), który wymaga, aby nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze był otwarty i konkurencyjny.

Wymóg ten ma charakter bezwzględny i ustawa nie przewiduje w tym zakresie żadnych wyjątków – podkreślił sąd.

Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.


Na podstawie:
Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 8 października 2014 r., sygn. akt II SA/Go 611/14, nieprawomocny