Dyrektor zespołu szkół zaskarżyła do sądu administracyjnego uchwałę rady gminy w sprawie ustalenia sieci szkół publicznych oraz określenia granic ich obwodów.

Swój interes prawny w kwestionowaniu uchwały tłumaczyła przede wszystkim utratą zajmowanego stanowiska. W wyniku rozwiązania zespołu szkół i w konsekwencji uchwalenia zaskarżonej uchwały straci pracę jako dyrektor.

WSA odrzucił skargę.

Sąd wyjaśnił, iż interes prawny, o jakim mowa w art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), należy rozumieć jako więź prawną pomiędzy oznaczonym podmiotem i konkretną norma prawną. Takie powiązanie powinno mieć przy tym charakter realny, osobisty i weryfikowany, a nie jedynie hipotetyczny lub ogólny.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów

Powiązanie odpowiadające takiemu opisowi interesu prawnego nie zachodzi w rozpatrywanej sprawie.

Zdaniem sądu utrata funkcji dyrektor szkoły nastąpiła w związku z podjęciem przez radę gminy uchwały w sprawie rozwiązania zespołu szkół, a nie w związku z zaskarżoną uchwałą dotyczącą ustalenia sieci szkół publicznych oraz określenia granic ich obwodów.

Zatem zaskarżona uchwała nie naruszyła interesu dyrektor szkoły – uznał sąd.

Na podstawie:
Postanowienie WSA w Poznaniu z 16 grudnia 2015 r., sygn. akt II SA/Po 933/15, nieprawomocne