Redaktor naczelny dziennika i portalu informacyjnego zwrócił się do burmistrza o udostępnienie mu zestawienia pracowników urzędu miasta, ze wskazaniem nazwy ukończonego kierunku studiów lub szkoły w tym specjalności i ewentualnych studiów podyplomowych.

Burmistrz odmówił udzielenia informacji.

W jego ocenie podejmowanie polemiki z informacjami udzielonymi przez organ i zamieszczanie ich na portalu bez poinformowania o tym organu nie mieści się w uprawnieniu zawartym w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Zwłaszcza, że wnioskodawca czerpie z tego tytułu dochody. Organ uznał, że portal nie spełnia przesłanek szczególnie istotnego interesu publicznego, uzasadniających udzielenie stosownych informacji.

Redaktor wniósł skargę do sądu administracyjnego na bezczynność burmistrza.

WSA uznał, że żądane informacje dotyczące wykształcenia, tj. kierunków studiów, jakie ukończyły, ewentualnie studiów podyplomowych, pracowników urzędu miasta stanowią informację publiczną.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Osoby te wprawdzie samodzielnie nie podejmują finalnych czynności decyzyjnych, ale mogą uczestniczyć w podejmowaniu tych czynności poprzez kształtowanie podstaw do ich podjęcia.

Informacje wskazujące na poziom kompetencji pracownika (jego kwalifikacji) do sprawowania funkcji publicznej, stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Niewątpliwie informacje o kierunkach, jakie ukończyły osoby uczestniczące w wykonywaniu funkcji publicznych odzwierciedlają kompetencje danych osób i wskazują na poziom zdatności do wykonywania danych funkcji publicznych – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Krakowie z 31 października 2016 r., sygn. akt II SAB/Kr 141/16, nieprawomocny 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów