Sprawa dotyczyła odpowiedzi na pytanie czy gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w związku z planowanym zawarciem porozumienia i wykonywaniem na jego podstawie przez gminę na rzecz zakładu odpłatnego świadczenia usług.

Zdaniem gminy, w związku z zawarciem porozumienia na mocy którego udostępni ona za wynagrodzeniem na rzecz zakładu infrastrukturę w użytkowanie, będzie miało miejsce odpłatne świadczenie usług i gminie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Organ, uznał stanowisko gminy za nieprawidłowe.

WSA uznał, iż wydatki gminy - poniesione na budowę infrastruktury wodno kanalizacyjnej, która zaraz po jej ukończeniu przekazana została w użyczenie zakładowi budżetowemu gminy, który z kolei wykorzystuje te inwestycje do wykonywania czynności opodatkowanych tj. dostawy wody, odbioru ścieków od mieszkańców gminy - są bezpośrednio związane z czynnościami opodatkowanymi gminy, jako podatnika VAT.

Sąd podkreślił, iż poniesione wydatki na urządzenia infrastrukturalne oraz czynności opodatkowane VAT są ze sobą bezpośrednio związane, a dotyczą one tego samego podatnika jakim jest gmina.

Zatem zarówno w sytuacji, gdy infrastruktura była wykorzystywana do realizacji czynności opodatkowanych bezpośrednio przez gminę jak i w sytuacji gdy gmina realizowała zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę za pośrednictwem zakładu budżetowego podmiotem bezpośrednio realizującym czynności opodatkowane była gmina – podkreślił sąd.

Na podstawie: Wyrok WSA w Kielcach z 10 grudnia 2015 r., sygn. akt I SA/Ke 317/15, nieprawomocny  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów