Sąd rozpatrywał sprawę odmowy przez dyrektora gimnazjum udostępnienia informacji o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor odmówił, bo osoba, która o te dane pytała, wnioskowała o wypełnienie i odesłanie załączonego do wniosku formularza. Taka forma - jak argumentował dyrektor - nie gwarantuje ochrony uczniów przed identyfikacją ich danych osobowych oraz uzyskanych przez nich wyników egzaminu gimnazjalnego.

Wnioskujący o udostępnienie informacji o wynikach egzaminu odwołał się do burmistrza. Ten jednak nie ustosunkował się do sprawy, tylko przekazał odwołanie dyrektorowi gimnazjum. Dyrektor utrzymał w mocy swoją wcześniejszą decyzję.

W tej sytuacji wnioskujący o udostępnienie informacji zaskarżył decyzję dyrektora gimnazjum do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Sąd uwzględnił skargę. Zwrócił uwagę na to, że zaskarżoną decyzję wydał niewłaściwy organ, a to daje podstawę do stwierdzenia jej nieważności.

WSA stwierdził, że dyrektor gimnazjum nie był uprawniony do rozpoznania odwołania od własnej decyzji wydanej na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie bowiem z art. 127 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.) właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia.

Sąd uznał, że w stosunku do dyrektora publicznego gimnazjum znajdzie zastosowanie art. 17 pkt 3 k.p.a., a to oznacza, że organem wyższego stopnia jest odpowiedni organ nadrzędny. Przepisy k.p.a. nie zawierają jednak definicji pojęcia "organu nadrzędnego", dlatego sąd sięgnął do wykładni językowej oraz do art. 34a ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z tym przepisem, organ prowadzący szkołę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Sąd wyjaśnił, że sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej należą do spraw administracyjnych.

To pozwala uznać - tłumaczył WSA w wyroku z 8 listopada 2011 r. (sygn. II SA/Po 656/11) - że w sprawach z tego zakresu organem nadrzędnym nad dyrektorem szkoły publicznej jest organ prowadzący szkołę.

Zgodnie z art. 5c pkt 3 ustawy o systemie oświaty, w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.

W tej sprawie - jak podsumował WSA - organem właściwym do rozpoznania odwołania od decyzji dyrektora gimnazjum sprawach dotyczących dostępu do informacji publicznej był burmistrz.

WSA wyjaśnił, że za organ wyższego stopnia w stosunku do dyrektora gimnazjum nie może być uznane samorządowe kolegium odwoławcze. Nie jest nim także - w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej - kurator oświaty. On bowiem wykonuje w imieniu wojewody zadania i kompetencje w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów. Niewątpliwie nie należą do nich sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej - stwierdził WSA.