Jeden z akcjonariuszy spółki wniósł do sądu administracyjnego skargę na uchwałę sejmiku województwa dotyczącą wieloletniej prognozy finansowej.

W ocenie skarżącego z uchwały wynikało, że spółka nie będzie w latach 2017-2030 wypłacać dywidendy, co narusza jego interes prawny jako akcjonariusza mniejszościowego.

Sejmik wniósł o odrzucenie skargi. W ocenie organu subiektywne przeświadczenie skarżącego co do przyszłej treści uchwał walnego zgromadzenia nie może stanowić źródła legitymacji skargowej.

WSA wyjaśnił, iż wieloletnia prognoza finansowa ma charakter wytycznej działania dla władz publicznych, wprowadza ustalenia w zakresie głównych danych finansowych i zakładanych kierunków kształtowania się sytuacji finansowej.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Zatem już sam fakt ukształtowania charakteru uchwały w przedmiocie wieloletniej prognozy finansowej jako orientacyjnych wskazówek czy wytycznych dla jednostki samorządu terytorialnego wyklucza nie tylko możliwość naruszenia interesu prawnego skarżącego dającego uprawnienie do jej zaskarżenia, ale wręcz wyklucza jego istnienie po stronie skarżącego.

Za naruszeniem interesu prawnego po stronie skarżącego nie przemawia również fakt, że wieloletnia prognoza finansowa ma charakter planistyczny, co oznacza, że odnosi się do zakładanych kierunków finansowych w przyszłości, a zatem nie istniejących w dacie wniesienia skargi – podkreślił sąd.

Na podstawie:
Postanowienie WSA w Gliwicach z 19a czerwc 2017 r., sygn. akt I SA/Gl 574/17, nieprawomocne  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów