Jak wynika z przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r., w porównaniu z rokiem 2011 dochody miasta wzrosły o 2,5 proc. i wyniosły blisko 3,6 mld zł; wydatki były wyższe o 1,6 proc., a ich wartość to prawie 3,7 mld zł. Natomiast deficyt zmniejszył się o około 28 mln zł i wyniósł blisko 102 mln zł.

"Najbardziej jesteśmy zadowoleni z dużych wydatków inwestycyjnych, które w ubiegłym roku wyniosły ponad 900 mln zł, niższego deficytu i wysokiej nadwyżki operacyjnej" - powiedział PAP Urban.

Najważniejszym źródłem dochodów w 2012 r. były wpływy z podatków oraz dochody pochodzące z majątku miasta. "Zwiększa się nie tylko publiczna zasobność Wrocławia, ale również ta komercyjna, dlatego wpływy z podatków lokalnych są coraz większe. Podobnie wygląda sytuacja jeśli chodzi o podatki PIT i CIT, z których dochody cały czas rosną. Ma to niewątpliwie związek z tym, że w naszym mieście nie wzrasta poziom bezrobocia, jak to się dzieje w innych częściach kraju" - podkreślił skarbnik.

Największe wydatki (23 proc. środków budżetowych) zostały poniesione na oświatę i wychowanie, zaraz po nich uplasował się transport i łączność (23 proc.). Ta dziedzina pochłonęła również najwięcej środków przeznaczonych na inwestycje, bo ponad 56 proc. Najważniejsze przedsięwzięcia w tej kategorii to budowa Zintegrowanego Systemu Transportu Szynowego oraz drugi etap przebudowy ul. Lotniczej.

Zdaniem Urbana to właśnie inwestycje drogowe powodują, że kolejne miejskie tereny są przeznaczane do zagospodarowania i dzięki temu wzrastają również dochody miasta.

Ze względu na budowę Narodowego Forum Muzyki, drugie miejsce w inwestycjach miejskich zajęła kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - blisko 13 proc. Natomiast na trzecim miejscu znalazła się gospodarka mieszkaniowa, w którą zainwestowano ponad 10 proc. ubiegłorocznych środków inwestycyjnych.

Dzięki ostrożnej polityce wobec kursu euro oraz renegocjacji kredytów zaciągniętych przez miasto w 2012 r. spadły koszty obsługi długu publicznego. "W porównaniu z innymi dużymi miastami bardzo dobrze wypadamy jeśli chodzi o dochody własne. Już kolejny rok jesteśmy najlepsi jeśli chodzi o przychody ze sprzedaży mienia. Środki, które udaje się z nich pozyskać przeznaczamy na kolejne inwestycje" - zaznaczył Urban.

W 2012 r. Wrocław pozyskał na swoje przedsięwzięcia 336 mln z funduszy unijnych. "Zgodnie z planem tegoroczny budżet Wrocławia powinien być jeszcze lepszy. Do tej pory nie mieliśmy żadnych negatywnych sygnałów jeśli chodzi o nasze dochody. Bardzo pilnujemy też bieżących wydatków" - podkreślił skarbnik.