7 września 2010 r.do I czytania na posiedzeniu Sejmu skierowany został projekt ustawy Komisji "Przyjazne Państwo" nowelizujący ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jedną z istotniejszych propozycji jest likwidacja wątpliwości interpretacyjnych związanych ze zwolnieniem od podatku stypendiów fundowanych przez jednostki samorządowe oraz stowarzyszenia czy fundacje.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o PIT ustawodawca zwalnia od podatku przeznaczone dla uczniów i studentów stypendia, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 380 zł. Jednakże, stosownie do art. 21 ust. 10 wymienionej ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 40b, stosuje się, jeżeli podatnik przed pierwszą wypłatą świadczenia złoży płatnikowi oświadczenie według ustalonego wzoru (PIT-2C), że nie uzyskuje równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów określonych w art. 29-30b i art. 30e.

Stosowanie zwolnienia, o którym mowa wywołuje wątpliwości interpretacyjne w sytuacji nieterminowych wypłat, tj. w sytuacji, gdy kwota wypłacana w danym miesiącu obejmuje należności przysługujące za kilka miesięcy lub jeżeli wypłacana jest na cały rok z góry. Mało czytelne jest też kryterium dochodowości przy stosowaniu zwolnienia.

Zaproponowana zmiana zmierza do zastąpienia limitu miesięcznego (380 zł/miesiąc) limitem rocznym w wysokości 3.800 zł. W skali roku limit ma być więc niższy o 760 zł mniej. Projekt jednocześnie przewiduje możliwość korzystania z przedmiotowego zwolnienia w sytuacji uzyskiwania przez podatnika innych dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Komisja "Przyjazne Państwo" wskazuje, że kryterium dochodowości nie powinno decydować o zastosowaniu zwolnienia, lecz powinno być brane pod uwagę wyłącznie przy określaniu zasad przyznawania stypendium, zważywszy, że w przeciwieństwie do innych zwolnionych stypendiów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 39 i art. 40 ustawy o PIT ustawodawca nie przewidział takiego warunku.

Zgodnie z projektem nowelizacji zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 14 września 2010 r.