Pytanie:
W jakiej formie wójt gminy opiniuje wnioski Polskiego Związku Łowieckiego o wydzierżawienie obwodów łowieckich polnych zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13.10.1995 r. Prawo łowieckie? Do wójta wpłynął wniosek starosty z prośbą jak wyżej.

Odpowiedź:
Zarówno wójt, jak i izba rolnicza wydają opinię dotyczącą możliwości wydzierżawienia obwodu łowieckiego przez koło łowieckie w formie zwykłego pisma. Nie ma tu zastosowania art. 106 ustawy z 14.06 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a., który określa zasady współdziałania organów przy wydawaniu decyzji i nakazuje wydanie opinii (i uzgodnień) w formie postanowienia, na które służy zażalenie.

Uzasadnienie:
Proszę zwrócić uwagę, że sama umowa dzierżawy obwodu łowieckiego, mimo odznaczania się pewnymi swoistymi cechami od typowej umowy dzierżawy, stanowi umowę cywilną (zob.: wyrok SN z 19.09.2002 r., II CKN 978/00 i wyrok SN z 9.07.1999 r., III CKN 98/99) i nie można dochodzić jej zawarcia w postępowaniu administracyjnym (zob. postanowienie WSA w Lublinie z 3.12.2009 r., II SAB/Lu 83/09). Skoro tak, to zastosowania nie może znaleźć art. 106 k.p.a. W procesie przed sądem powszechnym koło łowieckie może odwołać się od odmowy zawarcia umowy dzierżawy i w ramach tego postępowania (cywilnego) dowodzić, że np. negatywna opinia wójta lub izby rolniczej nie była uzasadniona. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami