Rada Gminy powołując się na przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy o samorządzie gminnym - dalej u.s.g. oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - dalej u.f.p. upoważniła wójta do udzielenia pożyczki z budżetu Gminy Gminnemu Ośrodkowi Kultury.

Jednocześnie ustaliła, iż środki z pożyczki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją Projektu: Remont i Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w D. realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


Rozpatrując przedmiotową sprawę Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu orzekła, iż wymieniony w podstawie prawnej badanej uchwały art. 6 ust. 1 pkt 2  u.f.p.  stanowi, że środki publiczne przeznacza się na rozchody publiczne, w tym na rozchody budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast z przepisu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i  u.s.g.  wynika, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym. Mając na uwadze powyższy przepis należy stwierdzić, że rada gminy posiada jedynie kompetencje do określenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym.


Decyzja w sprawie udzielenia pożyczki konkretnemu podmiotowi na określonych warunkach należy do organu wykonawczego, który rozstrzyga, komu udzielić pożyczki, do jakiej wysokości i na jaki termin oraz na jakie zadanie środki z pożyczki mają być przeznaczone. Czynności udzielenia pożyczki dokonuje organ wykonawczy w ramach swoich kompetencji do wykonywania budżetu, wynikających z art. 30 ust. 2 pkt 4  u.s.g.   Zatem nie ma podstawy prawnej do tego, aby organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą upoważniał organ wykonawczy do udzielenia pożyczki ze środków budżetu gminy, wskazywał podmiot, któremu ma być udzielona pożyczka oraz jej wysokość, ani warunki jej udzielenia.

W ocenie Kolegium Izby powołane w podstawie prawnej przepisy ani żadne inne przepisy nie dają podstaw prawnych do podjęcia przez Radę Gminy odrębnej uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do udzielenia pożyczki z budżetu Gminy konkretnemu podmiotowi na określonych przez Radę warunkach.

Źródło: www.poznan.rio.gov.pl

 

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)