Pytanie:
Czy wójt gminy (organ prowadzący szkołę) może zmienić regulamin wynagradzania pracowników obsługi i administracji szkoły?

Odpowiedź:

Wójt nie ma takiego uprawnienia.

Uzasadnienie:
Zarówno ustalenie regulaminu, jak i jego zmiana należy do wyłącznej kompetencji pracodawcy. Zgodnie z zapisem art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkole lub placówce oświatowej, pracodawcą jest dyrektor szkoły. Potwierdza to również zapis art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., zgodnie z którym, dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

Pracownicy niebędący nauczycielami są pracownikami samorządowymi. Zgodnie bowiem z zapisem art. 5d u.s.o., status prawny pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego określają przepisy o pracownikach samorządowych. W świetle zaś zapisu art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, szczegółowe warunki wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego, określa pracodawca. Pracodawca w regulaminie wynagradzania może określić również warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa, a także warunki i sposób przyznawania dodatków: funkcyjnego i specjalnego, a także innych dodatków.

W związku z powyższym, wójt nie posiada żadnych kompetencji do ustalenia, czy też do zmiany regulaminu wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi. 

LEX Prawo Oświatowe
Artykuł pochodzi z programu LEX Prawo Oświatowe
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami