Zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g. przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Wniosek o wpis powinien zawierać między innymi określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych. W ww. rejestrze wójt, burmistrz zamieszcza określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych (art. 9c ust. 3 pkt 4 u.u.c.p.g. ).

Jednym z rodzajów odpadów, jakie wymienił we wniosku przedsiębiorca są opakowania po środkach niebezpiecznych. Zgodnie z § 4 ust. 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) - dalej r.k.o. "odpady opakowaniowe będące odpadami komunalnymi, jeśli są zbierane selektywnie lub występują jako zmieszane odpady opakowaniowe, klasyfikuje się w podgrupie 15 01, a nie w 20 01". Stosownie zaś do art. 17 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.) - dalej u.o.o. użytkownik środków niebezpiecznych jest obowiązany zwrócić sprzedawcy opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po tych środkach. Czy wójt powinien wpisać do ww. rejestru w pozycji "określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych" odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych? Jeśli nie powinien tego robić, to jak i na jakiej podstawie ma odmówić wnioskodawcy dokonania wnioskowanego wpisu w rejestrze?@page_break@

Odpowiedź

Ze względu na to, że nie wszystkie opakowania środków niebezpiecznych mimo ustawowego obowiązku są przez ich użytkowników zwracane do sprzedawcy środków niebezpiecznych w opakowaniach, niejednokrotnie znajdą się one więc w strumieniu odpadów komunalnych. Dlatego nie będzie błędem zarejestrowanie przez wójta podmiotu, który wnioskuje o wpis do rejestru w zakresie zbierania m.in. odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych.

Uzasadnienie

W art. 17 u.o.o. wskazano, że użytkownik środków niebezpiecznych jest obowiązany zwrócić sprzedawcy opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po tych środkach. Odpady opakowaniowe po tych środkach klasyfikowane są w katalogu odpadów, wprowadzonym r.k.o. pod kodem 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne). Należy zauważyć, że pod powyższym kodem kryją się nie tylko opakowania środków niebezpiecznych, o których mowa w u.o.o. , i które powinny być zwracane przez ich użytkownika do sklepu, ponieważ w art. 3 ust. 2 pkt 3a u.o.o. zawęża definicję środka niebezpiecznego tylko do części substancji niebezpiecznych. Wszystkie odpady opakowaniowe, bez względu czy są to odpady komunalne czy też nie, klasyfikuje pod kodem 15 01, a więc pod kodem 15 01 10* znajdą się wszystkie odpady opakowaniowe po substancjach niebezpiecznych.

Mimo obowiązku zwracania odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych zdarzają się przypadki, gdzie użytkownik tych środków z różnych powodów nie zwraca opakowań po tych produktach do sklepu. Dlatego więc odpady tego typu zapewne znajdą się w strumieniu odpadów komunalnych. Znajdą się też w tym strumieniu i opakowania po innych substancjach niebezpiecznych, które nie są definiowane jako środki niebezpieczne. Dlatego odpady te powinny być odbierane od ich wytwórców.

Należy przy tym dodać, że w projekcie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, nad którym obecnie trwają prace, przewidziano odstąpienie od przepisów dotyczących kaucjonowania opakowań środków niebezpiecznych w tym i obowiązku zwracania pustych opakowań po tych środkach do sprzedawcy. Planuje się, że projektowane przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2013 r.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.)
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.)