W dniu 4 marca 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U Nr 99, poz. 569) . Nowelizacja ma za zadanie wyjaśnić wątpliwości dotyczące charakteru wojewódzkich wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Nowelizacja jasno stwierdza, iż fundusze nie są wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi. Ponadto wprowadzono przepis, iż roczne sprawozdania z działalności funduszu ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Ustawodawca argumentował, iż wojewódzkie fundusze gospodarują środkami publicznymi, a więc powinny w pełni realizować zasadę jawności gospodarowania środkami publicznymi. Upublicznienie sprawozdania stanowi element dodatkowej kontroli społeczeństwa nad wydatkowaniem środków publicznych przeznaczonych na ochronę środowiska.

Dalsze zacieśnianie kontroli nad funduszami polega na wprowadzeniu obowiązku zatwierdzania przez rady nadzorcze wniosków zarządów funduszy w sprawach nabywania nieruchomości. Natomiast uchwały rad nadzorczych podlegać będą nadzorowi wojewody.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 31 maja 2011 r.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U Nr 99, poz. 569)