Rada Gminy Wiśniowa na podstawie m.in. art. 90f ustawy o systemie oświaty uchwaliła regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

Rada postanowiła, że przyznanie świadczenia oraz określenie jego wysokości uzależnione jest od wysokości dotacji otrzymanej z budżetu państwa oraz liczby złożonych wniosków na stypendia szkolne. Określiła też, że terminy realizacji stypendium szkolnego są zależne od terminu otrzymania środków na ten cel z budżetu państwa. Zapisała również, że wysokość środków przeznaczonych na świadczenia pomocy materialnej jest zależna od dofinansowania z budżetu państwa.

Zdaniem organu nadzoru powyższe regulacje wykraczają poza upoważnienie ustawowe określone w art.90 f ustawy. Brak jest podstaw do wprowadzenia dodatkowego kryterium do nabycia stypendium, które miałoby zależeć od wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa i kwot jakim dysponuje gmina na realizację zadania w tym zakresie.

Wojewoda podkarpacki zakwestionował też postanowienie uchwały regulujące, że podstawą realizacji stypendium jest przedłożenie faktur VAT, rachunków lub innych dowodów poniesionych kosztów.

Zgodnie z tym zapisem uchwały stypendium jest udzielane poprzez całkowitą refundację kosztów poniesionych przez ucznia, na podstawie przedłożonych dowodów. Zdaniem wojewody taki sposób udzielania stypendium nie odpowiada formie pomocy określonej w art.90 ust.2 i ust.4 ustawy, bowiem pomoc została uzależniona od konieczności uprzedniego pokrycia wydatków.
 

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


Organ nadzoru odwołał się do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 21 października 2013 r. (sygn. akt IV SA/Gl 894/12), w którym wyraził on pogląd, iż zapis dotyczący udzielenia pomocy poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę wydatków, byłby dopuszczalny tylko wówczas, gdyby rada pozostawiła do wyboru wnioskodawcy taki sposób udzielenia, wybranej przez niego uprzednio formy świadczenia.

Zdaniem sądu, pokrycie kosztów powinno nastąpić, np. poprzez ich bezpośrednią zapłatę na rzecz podmiotu udzielającego świadczenia, objętego tą formą pomocy (np. podmiotu udzielającego zakwaterowania) bądź też w sposób uzgodniony z wnioskodawcą, co w takim wypadku nie wyklucza możliwości refundacji poniesionych uprzednio przez niego wydatków.

rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody nr P-II.4131.2.40.2018