Rada Gminy w Pozezdrzu ustaliła wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Rada postanowiła, że ekwiwalent pieniężny przysługuje członkom ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy w trzech przypadkach. W kwocie 24 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym; w kwocie 12 zł za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych o charakterze zabezpieczenia imprezy publicznej zapewniającego ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska; w kwocie 12 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

Wojewoda warmińsko-mazurski, rozstrzygnięciem nadzorczym z 17 listopada stwierdził, że wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych o charakterze zabezpieczenia imprezy publicznej zapewniającego ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska jest sprzeczna z prawem.

Organ nadzoru przypomniał, że w myśl art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej rada uprawniona jest jedynie do uregulowania uchwałą ekwiwalentu pieniężnego, przysługującego członkom ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Za działania ratownicze, zgodnie z definicją zamieszczoną w art. 2 pkt. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, rozumieć należy każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację przyczyn powstania pożaru,
wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Zdaniem wojewody rada gminy, po pierwsze nie jest uprawniona do różnicowania stawek ekwiwalentu z uwagi na udział w działaniach ratowniczych o różnym charakterze wynikającym ze zdarzeń w czasie, których są one prowadzone. Po drugie, czynności związane z zabezpieczaniem imprez publicznych nie mieszczą się w definicji działań ratowniczych, ani też nie można ich utożsamiać ze szkoleniem pożarniczym.

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.325.2017