Urzędy gmin, starostwa oraz specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy zostaną skontrolowane przez wojewódzkich inspektorów.

Do konsultacji społecznych przekazany został projekt rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Konieczność jego wydania wynika z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, obowiązująca od 1 sierpnia 2010 r., która rozszerzyła zakres nadzoru wojewody. Dotychczas wojewoda kontrolował jedynie zadania zlecane samorządom, a teraz nadzór obejmie też zadania własne, np. tworzenie zespołów interdyscyplinarnych do walki z przemocą. Zgodnie z rozporządzeniem kontroli będą podlegać jednostki organizacyjne pomocy społecznej wykonujące działania związane z przeciwdziałaniem domowej przemocy, w tym specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej oraz ośrodki pomocy społecznej. Kontrolowane będą też podmioty niepubliczne, którym zlecono realizację zadań wynikających z ustawy oraz urzędy gmin i starostwa powiatowe.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 8 lutego 2011 r.