Wojewoda podlaski unieważnił uchwałę Rady Gminy Zambrów w sprawie zmiany powierzchni użytku ekologicznego stwierdzając, że podjęto ją przed uzyskaniem uzgodnienia projektu z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Organ nadzoru wskazał, że zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zmiana powierzchni użytku następuje w drodze uchwały rady gminy. Tego rodzaju akt, zgodnie z art. 44 ust. 3a i 3b ustawy wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, a uzgodnienia dokonuje się w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego z zastrzeżeniem, że brak stanowiska w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały, jest uważane za uzgodnienie projektu.
 

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


W tej sprawie wójt gminy Zambrów przesłał do uzgodnienia projekt uchwały, ale mimo braku uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, rada gminy podjęła uchwałę.

Wojewoda wskazał, że dokonanie uzgodnienia projektu uchwały z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska jest koniecznym elementem postępowania zmierzającego do podjęcia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwały w przedmiocie zmiany powierzchni użytku ekologicznego. Nie spełnienie tego obowiązku oznacza, że organ nie zachował wymaganej w tym zakresie procedury, co stanowi istotne naruszenia prawa.

rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podlaskiego NK-II.4131.52.2018.ŁB

Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz Krzysztof Gruszecki

Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz