Pytanie:
Do urzędu wpływają podania właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, w sprawie podłączenia niniejszego obiektu do sieci kanalizacji sanitarnej. Zdaniem właściciela to właśnie do zadań własnych gminy należy m.in. podłączenie niniejszej nieruchomości do kolektora sanitarnego.

Czy gmina powinna sfinansować wykonanie przyłączania budynku usługowego do kanalizacji sanitarnej, czy obowiązek spoczywa na właścicielu nieruchomości?

Należy dodać, iż warunki techniczne na wykonanie podłączenia nie są sprzyjające ze względu znaczną odległość od kolektora sanitarnego oraz przejście przyłącza pod drogą powiatową.

Odpowiedź:
Wójt mógłby nałożyć obowiązek przyłączenia nieruchomości niezamieszkałej do istniejącej sieci kanalizacyjnej tylko wtedy, gdyby gmina wykonała wszystkie ciążące na niej obowiązki, wybudowała również przyłącza do granicy z nieruchomością, jeżeli zaszła taka potrzeba. Obciążenie wynikające z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g. nie może na właściciela nieruchomości przerzucać zadań gminy, do których należy rozbudowa sieci kanalizacyjnej, której wykonanie należy do obowiązków gminy stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych. Oznacza to, że gmina ma stworzyć warunki do podłączenia danej nieruchomości do sieci kanalizacyjnej (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 12 stycznia 2011 r., II SA/Gl 906, WSA w Gdańsku z dnia 30 stycznia 2013 r., II SA/Gd 742/12). W tym sensie właściciel nieruchomości niezamieszkałej może mieć rację twierdząc, że zanim wójt zobowiąże go do podłączenia się do sieci najpierw powinien stworzyć warunki umożliwiające to podłączenie, Należy mieć również na względzie, że ani przepisy u.u.c.p.g., ani przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - dalej u.z.w.o.ś., nie nakładają obowiązku wyręczania gminy w zakresie stworzenia możliwości podłączenia się, w szczególności budowy odcinka sieci do granicy nieruchomości przyłączanej, gdyż jest to obowiązek przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego lub gminy a nie właściciela nieruchomości. Oczywistym jest, że w przypadku, gdy położenie działki uniemożliwia podłączenie, to właściciel nieruchomości powinien być z obowiązku zwolniony. Jednak, aby było to możliwe powinien najpierw wystąpić do przedsiębiorstwa wodociągowego o ustalenie technicznych warunków podłączenia. Ustalenie to powinno zostać dokonane na podstawie analizy map.

Uzasadnienie:
Obowiązek przyłączenia budynku zaliczanego do nieruchomości niezamieszkałej należy do jej właściciela. Koszty tego podłączenia ponosi właściciel nieruchomości a nie gmina. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 u.u.c.p.g., właściciel nieruchomości jest obowiązany do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, chyba że nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków. Artykuł 5 ust. 1 pkt 2 u.u.c.p.g. nie wyłącza tego obowiązku w stosunku do właściciel nieruchomości niezamieszkałych. Właściciel nieruchomości może nie być zobowiązany do podłączenia się do sieci, jeżeli wykaże, że brak jest technicznych możliwości podłączenia lub podłączenie to jest ekonomicznie nieuzasadnione. Jeśli właściciel twierdzi, że podłączenie jest nieuzasadnione ekonomicznie, chociaż jest możliwe, gmina nie ma obowiązku poniesienia kosztów tego podłączenia pod warunkiem, że zapewniła techniczne możliwości podłączenia. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie może jednak nałożyć obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, gdyby jego realizacja miała wiązać się z rozbudową instalacji na terenach, do której zobowiązany nie ma prawa (pod drogą powiatową). Artykuł 2 pkt 6 u.z.w.o.ś. definiuje pojęcie "przyłącze wodociągowe" jako odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. Organ nie może zatem narzucić obowiązku ułożenia instalacji kanalizacyjnej poza granicą działki zobowiązanego, gdyż stanowiłoby to rozbudowę sieci. Rozbudowa sieci przez odbiorcę usług mogłaby mieć miejsce tylko wtedy, gdyby zainteresowany przyłączeniem zawarł umowę o jej rozbudowę, w sytuacji gdy taka rozbudowa nie byłaby planowana, a przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne zobowiązałoby się do zwrotu poniesionych wydatków po przyłączeniu nieruchomości do sieci. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami