Władze samorządowe nadzorują prawidłowe wydobywanie kopalin

Marszałkowie województw i starostowie są odpowiedzialni za reglamentację działalności gospodarczej związanej z eksploatacją kruszyw na podległym terenie. Muszą oni nadzorować przestrzeganie warunków udzielonych koncesji i egzekwować przypadki naruszenia prawa geologicznego przez przedsiębiorców.

Marszałkowie i starostowie jako organy koncesyjne nadzorują działalność wydobywczą kopalin pospolitych i prawidłowość przestrzegania przez przedsiębiorców warunków wydanych im koncesji. Organy te muszą egzekwować obowiązek terminowego przedkładania informacji o wielkości wydobycia kopalin i sprawdzać przedkładane przez przedsiębiorców dane dotyczące wielkości wydobycia pod kątem wysokości wpłaconych opłat eksploatacyjnych, kontrolować, czy miejsca, w których przedsiębiorcy zadeklarowali się wydobywać kopaliny, pokrywają się ze wskazanymi w koncesji. W razie wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków przedsiębiorca będzie musiał zapłacić zwiększoną opłatę eksploatacyjną. Pod koniec ubiegłego roku NIK przedstawiła informację o wynikach kontroli udzielania koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych, ustalania i egzekwowania opat z tego tytułu oraz udostępniania terenów przez Lasy Państwowe przedsiębiorcom eksploatującym kopaliny (LOL-410-37-2009). Wynika z niej, że władze jednostek samorządu terytorialnego nie zawsze stosowały się do obowiązków, jakie nakłada na nie ustawa z 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze. Z tych względów powinny dokładniej poznać zawarte w niej zasady wydawania koncesji na wydobycie kruszyw i nadzorowania takiej działalności.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 9 marca 2011 r.

Opublikowano: http://www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 9 marca 2011 r.