W dniu 22 lipca 2011 r. minister pracy i polityki społecznej wydał rozporządzenie w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 155, poz. 921) .

Zasadniczą zmianą jest rozszerzenie katalogu osób, które mogą być skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych. Oprócz dotychczasowej grupy osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, do wykonywania prac skierowane mogą być osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy.

Ponadto w nowym rozporządzeniu w § 3 ust. 2 (dotyczącym zawarcia porozumienia starosty z gminą w sprawie wykonywania prac) dostosowano zapisy dotyczące zatrudniana kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia do art. 176 Kodeksu pracy .

Listę osób, które mogą zostać skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych w dalszym ciągu sporządza właściwy kierownik ośrodka pomocy społecznej. Do sporządzenia listy, oprócz numeru PESEL danej osoby, będzie można wykorzystać także numery paszportów lub nazwy i numery innych dokumentów potwierdzających tożsamość, w przypadku, gdyby PESEL nie został jeszcze nadany.

Nowe rozporządzenie daje również możliwość staroście do skierowania osób mających wykonywać prace społecznie użyteczne na badania lekarskie. Zastosowanie znajduje tu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008, Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) . Doprecyzowano zakres informacji zawartych w wykazie osób, który starosta przekazuje właściwemu kierownikowi ośrodka pomocy społecznej - z chwilą wejścia w życie wykaz ten będzie zawierać te same dane, co opisana wyżej lista sporządzana przez właściwego kierownika ośrodka pomocy społecznej.

W rozporządzeniu usunięto także przepis stanowiący, iż świadczenia przysługujące bezrobotnym bez prawa do zasiłku są wypłacane przez gminę lub podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne, w okresach miesięcznych z dołu.

Zmiany obejmują również organizację prac społecznie użytecznych w miastach na prawach powiatu. Prace te organizowane będą na wniosek ośrodka pomocy społecznej skierowany do właściwego powiatowego urzędu pracy.

Rozporządzenie wchodzi w życie 2 sierpnia 2011 r. Od tego dnia gminy będą miały miesiąc na dostosowanie (w zakresie osób uprawnionych do wykonywania pracy) rocznych planów potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych sporządzonych na podstawie dotychczasowych przepisów. Uaktualnione plany mają zostać przesłane właściwym miejscowo: staroście oraz kierownikowi ośrodka pomocy społecznej.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 155, poz. 921)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998 r. Nr 21, poz. 94)
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)