W spółce z. o.o., której właścicielem jest gmina, wprowadzono odpowiedzialność rady nadzorczej za zgodność sprawozdania finansowego z zasadami rachunkowości. Czy rada nadzorcza może powierzyć weryfikację ksiąg spółki np. skarbnikowi gminy i w jakiej formie?

W jaki sposób należy udzielać radzie nadzorczej informacji o prowadzonych księgach rachunkowych spółki?


Odpowiedź


Skarbnik gminy posiadającej nawet pakiet 100% udziałów w spółce nie ma żadnych uprawnień (poza szczególnymi w przypadku kontroli udzielanych z budżetu dotacji) do kontroli spółki prawa handlowego. Uprawnienia takie posiada rada nadzorcza i walne zgromadzenie (wójt, prezydent). Rada nadzorcza ma pełne prawo wykonywania zadań związanych z nadzorem właścicielskim gminy, w tym poprzez zatrudnianie (zlecanie) prac kontrolnych, weryfikacyjnych czy audytowych - osobom o wymaganych kompetencjach np. dla biegłego rewidenta. W praktyce prawidłowo działająca rada nadzorcza w oparciu o własny plan pracy winna na bieżąco wysłuchiwać sprawozdań zarządu z realizacji wszystkich ich obowiązków, tym w zakresie prawidłowości prowadzenia ksiąg handlowych. Szczególną formą nadzoru rady nadzorczej może być oddelegowanie jednego lub kilku jej członków do stałego nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania pionu księgowości np. poprzez przeprowadzanie roboczych audytów ksiąg handlowych w trakcie roku. W szczególności do kompetencji rady nadzorczej (powinno być to rozwiązaniem standartowym) winno należeć wyłanianie podmiotu upoważnionego do rocznego audytu ksiąg nawet w przypadku, gdy formalnie taki obowiązek nie wystąpi w trybie artykułów 64-70 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).